Courses

Courses to acquire a license for "Lift maintenance staff" according to the local regulations

НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“

Всички материали за курса се предоставят на хартиен носите и в електронен формат в интерактивна учебна платформа, като същите не се заплащат допълнително!

Трета степен на правоспособност

Трета степен на правоспособност е най-ниската от трите. След успешно положен изпит лицето придобило трета степен на правоспособност разполага с професионални знания и умения за монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори с неголяма сложност на конструкцията – самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електро задвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец (свалете от here);
2. Копие от диплома за завършено средно техническо или по-висока степен на образование с квалификация по професиите „машинен монтьор“ или „електромонтьор“, придружено с екземпляр от изучаваните предмети.
3. Медицинско свидетелство – то може да бъде извадено при личния лекар, но на същата бланка или на отделна трябва да има и преглед (подпис и печат) от психиатър (може да е от вашето районно ДКЦ, не е необходимо посещение в „Център за Психично Здраве“). Важно условие е да е записано, че сте психически здрав, т.е. да е направен преглед, „Не се води на отчет“ не е достатъчно! След преминаване на всички гореописани прегледи заключението трябва да е – „Професията асансьорен монтьор (техник) не е противопоказна“.
4. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж минимум 6 месеца на длъжност „монтьор на машини и съоръжения“. Документът може да бъде:

– копие от трудова книжка (брой страници достатъчни да удостоверят 6 месеца стаж и да фигурира името на кандидата), или

– справка от НАП в която да фигурира периода, името и длъжността на която се осигурявало лицето или копие от осигурителна книжка доказващо, че кандидатът е упражнявал професия „монтьори на машини и съоръжения“ или друга, в област свързана с техниката.

5. Снимка на кандидата – 1 брой, цветна, паспортен формат на хартиен носител.

Къде да подам комплекта документи за кандидатстване? Описаните по горе документи, можете да подадете сканирани на имейл или на място в нашия офис.

Втора степен на правоспособност

Кандидатстване за придобиване на втора степен на правоспособност имат право лица, които притежават свителство за трета степен на правоспособност и са изминали 2 години от датата на явяване на изпит за трета степен (Вижте дата на която сте се явил на изпит на гърба на свителството за трета степен).

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец (свалете от here);

2. Копие от диплома за средно образование;
3. Копие от свидетелството за трета степен;
4. Медицинско свидетелство – то може да бъде извадено при личния лекар, но на същата бланка или на отделна трябва да има и преглед от психиатър (може да е от вашето районно ДКЦ, не е необходимо посещение в „Център за Психично Здраве“). Важно условие е да е записано, че сте психически здрав, т.е. да е направен преглед, „Не се води на отчет“ не е достатъчно! След преминаване на всички гореописани прегледи заключението трябва да е – „Професията асансьорен монтьор (техник) не е противопоказна“.
5. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж 2 години без прекъсване на длъжност „монтьор на асансьори“. Стажът трябва да е след дата на придобиване на степен трета.
Документът може да бъде:

– копие от трудова книжка (брой страници, достатъчни да удостоверят 2 години стаж и да фигурира името на кандидата), или

– справка от НАП в която да фигурира периода, името и длъжността на която се осигурявало лицето или копие от осигурителна книжка доказващо, че кандидатът е упражнявал професия „монтьор на асансьори“ – трета степен 2 години.

– за собственици на фирми – справка от „Агенция по вписванията“ и справка от НАП или копие от осигурителна книжка.

6. Снимка на кандидата – 1 брой, цветна, паспортен формат, на хартиен носител.

След успешно положен изпит за втора степен на правоспособност лицето разполага с професионални знания и умения за:

а) монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори със сложна конструкция- асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1.0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане;

б) поемане на отговорност за работата на друго лице;

в) осъществяване на контрол за безопасното функциониране на асансьорите, които монтира, поддържа или ремонтира.

Къде да подам комплекта документи за кандидатстване? Описаните по горе документи, можете да подадете сканирани на имейл или на място в нашия офис.

Първа степен на правоспособност

Кандидатстване за придобиване на първа степен на правоспособност имат право лица, които притежават свидетелство за втора степен на правоспособност и са изминали 2 години от датата на явяване на изпит за втора степен (Вижте датата на която сте се явил на изпит на гърба на свидетелството за втора степен).

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец (свалете от here);

2. Копие от диплома за завършено средно образование;
3. Копие от свидетелството за втора степен;
4. Медицинско свидетелство – то може да бъде извадено при личния лекар, но на същата бланка или на отделна трябва да има и преглед от психиатър (може да е от вашето районно ДКЦ, не е необходимо посещение в „Център за Психично Здраве“). Важно условие е да е записано че сте психически здрав, т.е. да е направен преглед, „Не се води на отчет“ не е достатъчно! След преминаване на всички гореописани прегледи заключението трябва да е – „Професията асансьорен монтьор (техник) не е противопоказна“;

5. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж 2 години без прекъсване на длъжност „монтьор на асансьори“. Стажът трябва да е след дата на придобиване на степен втора.
Документът може да бъде:

– копие от трудова книжка (брой страници, достатъчни да удостоверят 2 години стаж и да фигурира името на кандидата), или

– справка от НАП в която да фигурира периода, името и длъжността на която се осигурявало лицето или копие от осигурителна книжка доказващо, че кандидата е упражнявал професия „монтьор на асансьори“ – втора степен 2 години.

– за собственици на фирми – справка от „Агенция по вписванията“ и справка от НАП или копие от осигурителна книжка.

6. Снимка на кандидата – 1 брой, цветна, паспортен формат на хартиен носител.

След успешно положен изпит за първа степен на правоспособност лицето разполага с професионални знания и умения за::
а) монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори с голяма сложност на конструкцията- асансьори със скорост на движение над 1.0 m/s, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение;
б) поемане на управленчески отговорности за работата на група монтьори на асансьори и за разпределяне на средства;
в) осъществяване на контрол на група монтьори за безопасното функциониране на монтираните.

Къде да подам комплекта документи за кандидатстване? Описаните по горе документи, можете да подадете сканирани на имейл или на място в нашия офис.

en_GBEnglish (UK)